Categorieën
Geen categorie

Bestuurswisseling

Zoals u allen wellicht weet vanaf onze facebookpagina heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden tijdens de corona crisis.

Door deze wereldwijde crisis lopen ook alle activiteiten in en rond Siddeburen anders dan dat wij graag zouden willen zien.

Toch proberen wij er gezamenlijk er het beste van te maken en hebben wij voornamelijk de jongste inwoners van ons dorp nog wat bezig kunnen houden met o.a stoepkrijtwedstrijden.

Ook zijn wij bezig om alle ledenadministratie te diggitaliseren .

Dit door iedere inwoner van Siddeburen persoonlijk te benaderen door bestuur of een van de vele vrijwilligers.

Dit alles om Siddeburen Vooruit te helpen.

Categorieën
Geen categorie

Samenstelling van het bestuur

Wilt u contact opnemen met het bestuur van onze vereniging? Dan kunt u een mail sturen naar ons algemene e-mailadres (info@dorpsbelangensiddeburen.nl).

Wilt u contact opnemen met één van onze bestuursleden? Neem dan contact op via onderstaande mail-adressen.

Henk Kuper

Voorzitter
E-mail : henk@dorpsbelangensiddeburen.nl

Nico Marinus

vice – voorzitter en verantwoordelijk voor de verkregen subsidie
E-mail: nico@dorpsbelangensiddeburen.nl

Marjan Bisschop

Secretaris
E-mail: marjan@dorpsbelangensiddeburen.nl

Karin Hofman

Penningmeester
E-mail: karin@dorpsbelangensiddeburen.nl

Martine Entjes

Bestuurslid en ledenadministratie

E-mail:martine@dorpsbelangensiddeburen.nl

Hans Bulthuis

bestuurslid en hoofd activiteiten .

E-mail:hans@dorpsbelangensiddeburen.nl


Categorieën
Geen categorie Informatie Nieuws

Uitnodiging comité bevrijdingsfeest Siddeburen/Hellum 2020

Beste mensen,

Zoals jullie allen weten is het 5 mei a.s. vijf en zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Dat zal landelijk en plaatselijk worden gevierd. Het thema bij ons is “75 jaar Vrede & Vrijheid”
Ten aanzien van deze viering wil het comité bevrijdingsfeest Siddeburen /Hellum 2020 graag met verschillende geledingen en organisaties overleggen hoe deze dag ingevuld kan worden. Te denken valt als eerste aan een feestelijke optocht met versierde wagens en voertuigen. Maar ook een bevrijdingsmaaltijd en/of een kleintje bevrijdingsfestival behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel, dat dit in onze dorpen breed wordt gedragen en ingevuld. Een feestelijke optocht bijvoorbeeld zal alleen doorgang vinden bij een minimum van 15 versierde wagens en voertuigen.

Wij nodigen u uit voor een overleg in De Viskenij op woensdag 8 januari aanvang 20.00 uur.

Ook willen we die avond, zo mogelijk, komen tot de samenstelling van een aantal commissies die de plannen verder zullen uitwerken. Tevens zal de financiële kant van de zaak besproken worden. Mocht er in uw buurt geen buurtvereniging bestaan, zou u dan samen met enkele anderen in uw omgeving een klein comité willen vormen, dat één en ander regelt?

We kunnen pas van een dorpsfeest spreken als het hele dorp, dus nagenoeg alle buurten en verenigingen meedoen.

Indien deze brief niet op het juiste adres is bezorgd, wilt u er dan voor zorgen dat het alsnog gebeurd?

Een belangrijke vergadering!
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw vereniging/buurt/organisatie/instelling op 8 januari via een afvaardiging vertegenwoordigd is?
Mocht u deze avond echter niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat (Email: bramenharma@gmail.com).

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

namens de Stichting 4 & 5 Mei Siddeburen en Dorpsbelangen Hellum Bram de Boer

Categorieën
Geen categorie

Agenda activiteiten

ActiviteitDatum/tijdLocatie
Algemene ledenvergadering30 januari 2020
20:00 uur
De Viskenij
Kinder Klauter Middag22 februari 2020
van 14:00 tot 18:00 uur
Sporthal
‘De Springbok’
Klaverjasmarathon29 februari 2020
van 10:00 tot 18:00 uur
Ufkenshuis
Paaseieren zoeken13 april 2020
vanaf 11:00 uur
Speeltuin
‘De Bokkesprong’
Koningsdag Kinderspelen27 april 2020
vanaf 10.00 uur
Feesttent
Centrum
Dodenherdenking 4 mei 2020
20:00 uur
Poststraat
Bevrijdingsdag5 mei 2020
hele dag
Centrum
Wandel-4-daagseinfo volgtUfkenshuis
Fiets-4-daagseinfo volgtUfkenshuis
Categorieën
Geen categorie

Historie van Siddeburen

Vondsten uit de prehistorie tonen aan dat in Siddeburen al ongeveer 4500 jaar geleden mensen geweest zijn en ook gewoond hebben. In totaal werden in Siddeburen en in de directe omgeving 79 voorwerpen uit de Steentijd gevonden, waarvan 14 binnen een straal van ongeveer 800 meter direct aan de zuidkant van het dorp. Het toponiem Hondswarf of Hanebulten bij Wilderhof verwijst mogelijk naar een verdwenen hunebed.

Siddeburen wordt in de dertiende-eeuwse kloosterkronieken van de abten Emo en Menko van het klooster Bloemhof te Wittewierum vermeld als Sigerdachurke. Deze Oudfriese naam betekent ‘de kerk van Sigerd’. In de veertiende eeuw werd de plaats ook wel aangeduid met de naam Syerdeberth (1385), hetgeen de buurt van Sierd betekent. Parochielijsten vermelden het dorp als Siardeberch (ca. 1475), Sidtburen (1501) en Zydtburen (1559); we vinden het verder vermeld als Sirdeberth en Sijrdeburen.

In het centrum van het dorp staat de hervormde kerk van Siddeburen. Het oudste gedeelte van deze kerk dateert uit het begin van de dertiende eeuw en is te herkennen aan de grijze tufstenen. Later in de dertiende en misschien begin veertiende eeuw werd de kerk uitgebreid en werden er rode bakstenen gebruikt. De kerk is in een Romano-gotische stijl gebouwd. Die stijl wordt gekenmerkt door de vele gebruikte bogen. De toren zit aan de kerk vast. De toren is van de grond tot de haan 29 meter hoog. Vroeger is de toren een aantal meters hoger geweest. De kerk zelf bestaat uit drie delen: de Absis, het Schip en het Koor. De absis zit ongeveer tussen de kerk en de toren. Het schip is het gedeelte waar de mensen zitten en het koor is voor in de kerk, waar nu de kerkenraadsbanken zijn en de halve koepel helemaal voorin de kerk, waar vroeger voor de Reformatie het altaar stond. In de jaren 50 van de twintigste eeuw is de kerk van binnen en buiten gerestaureerd. Binnen in de kerk zit op de muren een witte kalklaag. Onder die laag zitten nog oude fresco’s. In een een van de koepels is daar nog iets van te zien. De pastorie is afgebroken nadat deze in verval was geraakt.

Aan de Oudeweg staat de in 1912 gebouwde gereformeerde kerk van Siddeburen, die vrijwel dezelfde opzet heeft als de (later gebouwde) vrijgemaakte kerk in Schildwolde. De kerk met toren is een in neo-romaanse stijl gebouwde kruiskerk. Tijdens de bevrijding van Siddeburen, april 1945, werd de kerk zwaar beschadigd. Restauratie volgde. Toen ook werden in de zijvleugels galerijen gebouwd. In de zestiger jaren werd de kerk opnieuw gerestaureerd.
De preekstoel is het centrale punt in de kerk met daarvoor de avondmaalstafel met antependium, doopvont en plantenbak. De kerk bezit twee gebrandschilderde raampartijen.
Een pronkstuk in de kerk is het orgel, het Reil-van Oeckelen orgel.
Naast de kerk staat een mooie pastorie (bouwjaar 1928) omgeven door een tuin.

De buurtschap Oostwold had aanvankelijk een eigen parochiekerk, die omstreeks de veertiende eeuw is verdwenen. In het begin van de negentiende eeuw zijn aan de Oudeweg de restanten van een grote Romano-gotische kerk gevonden. Het voormalige dorp bleef ook later een zelfstandig kerspel en had een eigen schooltje aan de Veendijk.

In het dorp Siddeburen hebben minstens twee borgen gestaan, namelijk het steenhuis van de familie Ewens (vermeld in 1558, Hoofdweg 91) en het latere Ufkenshuis, dat in 1705 werd gesloopt (Hoofdweg 99). De eerste was mogelijk het steenhuis van de hoofdeling Heylke Johans, dat in 1500 door de stad Groningen werd veroverd. Ook op een omgracht perceel aan de Hoofdweg 191 heeft misschien een steenhuis gestaan.

Ten zuiden van Siddeburen loopt de Siepsloot, die de grens vormt tussen Fivelingo en het Oldambt. Het bijzondere van deze middeleeuws politieke grens is dat deze tot op de dag van vandaag ook een taalgrens is. Ten zuiden van de Siepsloot wordt de Oldambtster variant van het Gronings gesproken, terwijl aan de noordkant een noordelijke variant van het Gronings wordt gesproken. Deze variant wordt eigenlijk op kleine verschillen na in het gehele Fivelingo gesproken.

Van 1929 tot 1942 had Siddeburen een eigen station aan het Woldjerspoor. Dit traject liep van de stad Groningen naar Delfzijl.

Bron: Wikipedia

Categorieën
Geen categorie

Op weg naar Krachtenbundeling 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam, Tjuchem)

Ons gebied is in beweging: aardbevingen, versterking, energietransitie, N33, Roegwold/Schildmeer, glasvezelinternet, Kultuureiland Damsterplas, bereikbaarheid Ommelander ziekenhuis Scheemda, een (veel) grotere gemeente, etc. etc. Daarnaast is op vele plekken de wens herkenbaar en groeiende om meer directe invloed te hebben op belangrijke ontwikkelingen in eigen dorp en omgeving. 

Tegen deze ‘achtergrond’ hebben de 6 Schildmeerdorpen zich de vraag gesteld of en hoe er van onderaf – lees: de bewoner(s) – betere betrokkenheid, draagvlak en slagkracht georganiseerd zou kunnen worden. Met andere woorden, kunnen we (op lokaal) niveau zorgen voor verbeterde werking van onze democratie. Die is nu zo ingericht dat het voor de burger neerkomt op: eenmaal in de 4 jaar naar de stembus.

Op basis van deze overwegingen hebben we ons gezamenlijk gebogen over de vraag:

  • Kunnen we experimenteren met nieuwe, democratische vormen in lokale samenwerking? Zodat een goede, prikkelende, interactieve en kansrijke samenwerking kan worden opgebouwd tussen inwoners uit de dorpen rond het Schildmeer onderling en de gemeente Midden-Groningen?

Na eerst een aantal maanden van kleinschalig oriënterend vooroverleg heeft een 30-tal aanwezigen op woensdag 14 november in Tonegido te Hellum gezamenlijk gestoeid over kansen en hobbels van een dergelijke krachtenbundeling.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de dorpen Schildwolde, Overschild, Hellum, Steendam, Tjuchem en Siddeburen, raadsleden, de gebiedsregisseur van de gemeente Midden-Groningen, CMO STAMM (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe) en de Vereniging Groninger Dorpen.

De bijeenkomst heeft het krachtige signaal opgeleverd dat de vertegenwoordigers van alle zes betrokken dorpen belangrijke meerwaarde zien in het samen optrekken. Die samenwerking past ook prima bij het beleid / de wens van de gemeente Midden-Groningen om een sterkere relatie op te bouwen met inwoners en hun belangenorganisaties. 

We willen dus graag samen onderweg, in het besef dat er geen panklare recepten bestaan voor deze nieuwe vorm van krachtenbundeling. Het zal een gezamenlijke zoektocht/experiment worden, met als belangrijke leidraad: meer zeggenschap en eigenaarschap bij de (inwoners van de) 6 dorpen.

Samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt en voorwaarden besproken:

  1. Professionele begeleiding (door CMO STAMM en/of Groninger Dorpen) is een absolute voorwaarde 
  2. Er wordt een procesgroep samengesteld bestaande uit 1 à 2 vertegenwoordigers per dorp + gemeente + professionele begeleiding
  3. In elk dorp zorgen vertegenwoordigers zelf voor terugkoppeling en verwerven van draagvlak bij eigen leden/inwoners (ook hiervoor is – indien gewenst – advies en ondersteuning toegezegd door CMO STAMM en/of Groninger Dorpen)
  4. Per dorp wordt gewerkt aan een breed gedragen toekomstperspectief aan de hand van een (al dan niet te actualiseren) dorpsvisie
  5. Dorpsoverstijgende wensen / ontwikkelingen worden samengevoegd in een gebiedsvisie
  6. Er gaat in elk dorp gewerkt worden met dezelfde vragen / inventarisatielijst, waarbij de antwoorden natuurlijk per dorp kunnen verschillen
  7. Er wordt ingehaakt op belangrijke gemeentelijke beleidsvoornemens, zoals bijv. de Woonvisie en de Duurzame Energievisie

Verdere informatie volgt op de website van alle dorpsverenigingen en/of in de periodieke nieuwberichten van het dorp. Ben je al enthousiast of wil je ‘gewoon’ meer weten? Neem dan contact op met een bestuurslid van je eigen dorpsvereniging.