Het begin

Ontstaan vereniging Dorpsbelangen Siddeburen

Een stukje geschiedenis over het ontstaan en de beginjaren  van de (vereniging)  Dorpsbelangen  “Siddeburen Vooruit“, opgetekend door de mede-oprichter en 1e voorzitter van de vereniging.

Tot in het midden van de zeventiger jaren was de Middenstandsvereniging  vaak de initiatiefnemer en organisator, soms in samenwerking met andere instellingen,  van de “grotere “ dorps- evenementen  ( o.a. de nog steeds florerende licht- en klankweek ).  Steeds meer voelde men de behoefte  voor de aanwezigheid van een instantie binnen de dorpsgemeenschap, die als sparringpartner zou kunnen fungeren tijdens de dorpsevenementen en een klankbord voor algemene  aangelegenheden  inzake de  leefbaarheid en mogelijke optimalisering daarvan voor de bewoners van Siddeburen. Dit zowel middels communicatie en initiatieven  binnen de dorpsgemeenschap als naar bevoegde instanties  (b.v.  de gemeente  Slochteren).

In eerste instantie is een commissie gevormd die zich bezig heeft gehouden met wat algemene zaken. De eerste grotere evenementen waren het oogstfeest en de viering van het 1000-jarig bestaan in 1977. Het oogstfeest vond plaats op landerijen (thans Koningsakkers ) aan de zuidzijde van de Oudeweg. Evenals het oogstfeest waren de viering van 1000 jaar Siddeburen zeer geslaagde manifestaties, waar de inwoners veel energie in hebben gestoken en plezier aan hebben beleefd. Onder auspiciën van Dorpsbelangen zijn een prehistorische tentoonstelling , een foto-filmwedstrijd en de eerste culturele zang-  en muziekavond georganiseerd.

Nadat de commissie in de personele sfeer was  “uitgedund “ is een nieuwe poging ondernomen om weer een volwaardige groep te formeren. In de afgedrukte brief wordt aan de gemeente kond gedaan van het nieuwe bestuur. In de brief ontbreken de namen van de toenmalige leden, de dames P.H. Vegter-Pot en J. Mulder- Bronts.  Om ook door de inwoners de voor het dorp juiste beslissingen te kunnen nemen was het wenselijk en nodig  een vereniging van leden te hebben i.p.v. een commissie. De commissie heeft huis aan huis  400 – 500 leden geworven en is tijdens een vergadering op 18 december 1978  formeel opgericht. De notariële acte is in de zomer van 1979  bij notaris J. Visser te Slochteren verleden.

Hieronder zie je een globale opsomming van de,  in de eerste jaren, ondernomen activiteiten en verleende medewerking :

Algemeen:Licht- en klankweek:
kindervakantie-speelweekfietstoeriade/ fiets 4-daagsewelzijnsplanningzwembad / jeudhonkfiets-crossbaanKoninginnedag / 5 meioverleg met de gemeenteoriënteringsrit voor auto en motorculturele zang- en muziekavondsterkste man van  Siddeburenzeskamp / parapluhangenbingoavond   Ufkenshuisbejaardenrondritdisco-avond

Een aantal van deze activiteiten wordt nog  steeds georganiseerd en voldoet nog altijd, wellicht in iets gewijzigde vorm, aan het toen gestelde verwachtingspatroon. De vereniging Dorpsbelangen is niet meer zo nadrukkelijk, ik denk terecht,  “aanwezig“  in de licht- en klankweek doch gelukkig nog steeds een actieve en een niet weg te denken vereniging en organisatie binnen de dorpsgemeenschap van Siddeburen.  Thans vervult de  stichting “Schans Pop – 2000“ gedurende vele jaren een prominente rol tijdens de licht- en klankweek.  In de beginjaren zijn  veel gecombineerde vergaderingen belegd  met  vertegenwoordigers van de handelsvereniging met het doel met elkaar af te stemmen  – wie doet wat; wie neemt het initiatief tot ?; waar liggen de grenzen van beide organisaties naar b.v. de bevolking, de gemeente, enz. Inherent was de waardering voor  de wederzijdse werkzaamheden, initiatieven en competenties.  Af en toe zijn er  wat  “deukjes “ ontstaan doch uiteindelijk, na goed overleg, opgelost; noem het maar “kinderziektes“.

In de achter ons liggende jaren heeft de vereniging veel goede zaken tot stand gebracht . Dat de vereniging nog heel veel jaren  mag voortbestaan, ondermeer voor het behoud en, waar mogelijk, verbetering van de leefbaarheid van het dorp Siddeburen en het welzijn van de inwoners.

Harm de Haan

Sluiten