Categorieën
Informatie

Verlichting Nederlandse Hervormde kerk

Nederlandse Hervormde kerk in Siddeburen duurzaam verlicht.

 

In overleg en in samenwerking met de kerkrentmeester van de Nederlandse Hervormde kerk is op initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” de verlichting rondom de Nederlandse Hervormde kerk vervangen.

Misschien hebben sommige, oplettende inwoners van Siddeburen het verschil al opgemerkt maar waarschijnlijk een grote groep ook niet. Het is zeker de moeite waard om de mooi verlichte kerk in het donker te aanschouwen. om Er is gekozen voor LED verlichting vanwege het feit dat deze lampen extreem (energie)zuinig zijn, een langere levensduur hebben en een lagere warmte afgifte. Ook zijn LED-lampen beter bestand tegen schokken en trillingen. Ook heeft een LED lamp geen opstarttijd nodig. Tevens is alle bekabeling vervangen. Dat een en ander aan investering terugverdiend wordt via de jaarlijkse energieafrekening maakt de investering lonend.

Door een subsidie vanuit Loket Leefbaarheid is het mogelijk geworden dit project uit te voeren en staat deze prachtige, in Romano-gotische stijl gebouwde kerk van omstreeks 1250 weer voor jaren in duurzaam licht.

 

Categorieën
Informatie

Verenigingen in Siddeburen.

Wat voor verenigingen zijn er zoal in Siddeburen?

Verenigingen die hier niet genoemd zijn en toch in Siddeburen gevestigd zijn en graag vermeld willen worden, kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden of direct via de mail met de webmaster.

Buiten deze verenigingen hiergenoemd zijn er natuurlijk ook nog de diverse buurtverenigingen.

Categorieën
Informatie

Sibboerster Volkslaid

Sibboerster Volkslaid

Woar je kieken, woar je t zuiken
t Wold dat blift toch altied schoon
mor van aal dij riege dörpen
het oans Sibboern wied de kroon.
Mooie hoezen flinke winkels
grode ploatsen vruchtboar laand
aalmoal t waark van stoere krachten
iezern wil en vaste haand.

Refraain:

Kört van kop en roeg in toal
zo is t volk van laand en loug
gain poehaai mor allemoal
kerels achter peerd en ploug
en is t knooien zo laank as t licht
t volk van Sibboern dut zien plicht.

d’Olle toren graauw en groeterg
zigt geslachten komen… goan
eerst bie schoul t is aalmoal jonkhaid
din veur t lest op kerkhofloan
rusteg kikt hai over t dörp hin
zigt hou t volk doar leeft en stridt
t volk van Sibboern ain van zinnen
roeg van bolster, blaank van pit.

Refraain:

Woar ik zwaarf of woar ik deelstriek
Sibboern blift mien nummer ain
altied denk ik aan mien waigstee
aan mien dörpke knuuterg klain
alles kin in t leven verslieten
mor de bliedschop van mien jeugd
in het dörpke woar ik speulde
dat is t wat mie aalweg heugt.

Refraain:

In 1947 schreven deur: Gerhard Tuinema.

Categorieën
Informatie

DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de  webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u  bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties  waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te  corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te  verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten  voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal  bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider  men toegang
heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in  geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden  verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden,  bijvoorbeeld
indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst  moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor  persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de  informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit” aanvaardt geen enkele  verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,  onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder  voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen
ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te  stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele  gevolgen
van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Dorpsbelangen  Siddeburen “Vooruit” of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal  beschikbaar hebben gesteld aan
Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”. Vermenigvuldiging in wat  voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door  Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit”.

Categorieën
Informatie

Het begin

Ontstaan vereniging Dorpsbelangen Siddeburen

Een verhaaltje over het ontstaan en de beginjaren  van de ( vereniging )  Dorpsbelangen  “ Siddeburen- Vooruit “ De huidige voorzitter van de ver. Dorpsbelangen heeft mij gevraagd of de mogelijkheid aanwezig is om een “ stukje “ te schrijven over het ontstaan van Dorpsbelangen in zijn huidige vorm. Als  medeoprichter en eerste voorzitter wil ik daar gaarne aan voldoen. Tot in het midden van de zeventiger jaren was de Middenstandsvereniging  vaak de initiatiefnemer en organisator , soms in samenwerking met andere instellingen,  van de “grotere “ dorps- evenementen  ( o.a. de nog steeds florerende licht- en klankweek ).  Steeds meer voelde men de behoefte  voor de aanwezigheid van een instantie binnen de dorpsgemeenschap, die als sparringpartner zou kunnen fungeren tijdens de dorpsevenementen en een klankbord voor algemene  aangelegenheden  inzake de  leefbaarheid en mogelijke optimalisering daarvan voor de bewoners van Siddeburen. Dit zowel middels communicatie en initiatieven  binnen de dorpsgemeenschap als naar bevoegde instanties  (b.v.  de gemeente  Slochteren).

 

In eerste instantie is een commissie gevormd die zich bezig heeft gehouden met wat algemene zaken. De eerste grotere evenementen waren het oogstfeest en de viering van het 1000-jarig bestaan in 1977. Het oogstfeest vond plaats op landerijen ( thans Koningsakkers ) aan de zuidzijde van de Oudeweg. Evenals het oogstfeest waren de viering van 1000 jaar Siddeburen zeer geslaagde manifestaties, waar de inwoners veel energie in hebben gestoken en plezier aan hebben beleefd.Onder auspiciën van dorpsbelangen zijn een prehistorische tentoonstelling , een foto-,filmwedstrijd en de eerste culturele zang-  en muziekavond georganiseerd.

Nadat de commissie in de personele sfeer was  “uitgedund “ is een nieuwe poging ondernomen om weer een volwaardige groep te formeren. In de afgedrukte brief wordt aan de gemeente kond gedaan van het nieuwe bestuur. In de brief ontbreken de namen van de toenmalige leden, de dames P.H. Vegter-Pot en J. Mulder- Bronts.  Om ook door de inwoners de voor het dorp juiste beslissingen te kunnen nemen was het wenselijk en nodig  een vereniging van leden te hebben i.p.v. een commissie. De commissie heeft huis aan huis  400 – 500 leden geworven en is tijdens een vergadering op 18 december 1978  formeel opgericht. . De notariële acte is in de zomer van 1979  bij notaris J.Visser te Slochteren verleden.

Hieronder volgt een globale opsomming van de  in de eerste jaren ondernomen activiteiten en verleende medewerking :

Algemeen: Licht- en klankweek:
 • kindervakantie-speelweek
 • fietstoeriade/ fiets 4-daagse
 • welzijnsplanning
 • zwembad / jeudhonk
 • fiets-crossbaan
 • Koninginnedag / 5 mei
 • Overleg met de gemeente
 • oriënteringsrit voor auto en motor
 • culturele zang- en muziekavond
 • sterkste man van  Siddeburen
 • zeskamp / parapluhangen
 • bingoavond   Ufkenshuis
 • bejaardenrondrit
 • disco-avond

Een aantal van deze activiteiten wordt nog  steeds georganiseerd en voldoet nog altijd, wellicht in iets gewijzigde vorm , aan het toen gestelde verwachtingspatroon. De vereniging Dorpsbelangen is niet meer zo nadrukkelijk  , ik denk terecht ,  “aanwezig “  in de licht- en klankweek doch gelukkig nog steeds een actieve en een niet weg te denken vereniging en organisatie binnen de dorpsgemeenschap van Siddeburen.  Thans vervult de  stichting “ Schans Pop – 2000 “ gedurende vele jaren een prominente rol tijdens de licht- en klankweek.  In de beginjaren zijn  veel gecombineerde vergaderingen belegd  met  vertegenwoordigers van de handelsvereniging met het doel met elkaar af te stemmen  – wie doet wat ; wie neemt het initiatief tot ?; waar liggen de grenzen van beide organisaties naar b.v. de bevolking , de gemeente enz. Inherent was de waardering voor  de wederzijdse werkzaamheden, initiatieven en competenties.  Af en toe zijn er  wat  “deukjes “ ontstaan doch uiteindelijk , na goed overleg , opgelost. ( noem het maar “ kinderziektes “ )

In de achter ons liggende jaren heeft de vereniging veel goede zaken tot stand gebracht . Dat de vereniging nog heel veel jaren  mag voortbestaan, ondermeer voor het behoud en, waar mogelijk, verbetering van de leefbaarheid van het dorp Siddeburen en het welzijn van de inwoners.

Harm de Haan